Zásady ochrany osobních údajů2020-01-20T19:23:09+01:00

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti, obchodní partneři a návštěvníci,

v těchto informacích o zpracování osobních údajů naleznete detailní popis zpracování Vašich osobních údajů, která Barbar gym s.r.o. provádí, a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů a kdo jsou jejich dalšími příjemci?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Barbar gym s.r.o., sídlem Na Špitálsku 616/7, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 07455488 (dále jen „Barbar gym“).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být zpracovatelé, které Barbar gym, na základě čl. 28 GDPR, pověří jejich zpracováním. Takovýmito příjemci jsou zejména externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci, IT.

 1. Zpracování osobních údajů za účelem získávání newsletteru

V případě zájmu se můžete na webových stránkách Barbar gym přihlásit k odběru newsletteru, který Barbar gym pro své klienty, obchodní partnery a návštěvníky připravuje. Pro přihlášení k odběru newsletteru je nutné, abyste Barbar gymu poskytli svou e-mailovou adresu.

Účelem zpracování Vašich poskytnutých osobní údajů je v tomto případě přímý marketing v podobě zasílání newsletteru.

Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá ve Vašem souhlasu se zasíláním newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který vyjadřujete přihlášením k odběru newsletteru Barbar gymu. Tento souhlas můžete kdykoli, s účinky do budoucna, odvolat, a to kliknutím na odkaz, který naleznete na konci každého zaslaného newsletteru. Odvolání souhlasu můžete rovněž učinit poštovní zásilkou či e-mailem adresovanými Barbar gymu jakožto správci osobních údajů na jeho kontaktní údaje shora uvedené.

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od uděleného souhlasu a poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby, než svůj souhlas odvoláte.

 1. Zpracování osobních údajů v rámci využívání služeb fitness

Při využívání služeb fitness bude Barbar gym zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, a dále údaje o Vaší výšce a hmotnosti a případných zdravotních omezení, bez jejichž znalosti není možné služby fitness řádně poskytovat.

Účelem zpracování Vašich osobní údajů při využívání služeb fitness je uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb fitness.

Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v případě zpracování údajů o výšce, hmotnosti a o zdravotních omezení ve Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které zčásti není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Svůj souhlas se zpracováním údajů o výšce, hmotnosti a o zdravotních omezení můžete kdykoli s účinky do budoucna odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit jakýmkoli způsobem, nejlépe poštovní zásilkou či e-mailem adresovanými Barbar gymu jakožto správci osobních údajů na jeho kontaktní údaje uvedené výše.

Doba zpracování Vašich identifikačních a kontaktních osobních údajů byla stanovena s ohledem na sledované účely v délce 10 let od využití příslušné služby fitness. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje smazány, pokud nevznikne potřeba jejich uchování pro jiné účely, např. ochranu práv Barbargym z případného sporu, anebo platné a účinné právní předpisy nestanoví delší lhůty pro uchování těchto osobních údajů.

V případě osobních údajů o výšce, hmotnosti a o zdravotních omezení se doba jejich zpracování odvíjí od uděleného souhlasu a poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby, než svůj souhlas odvoláte.

 1. Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery

V rámci obchodní spolupráce je nezbytné, aby Barbar gym zpracovával některé osobní údaje smluvních partnerů (fyzických osob podnikajících), jejich kontaktních osob či osob podílejících se na navázání a realizaci smluvního vztahu. Zpracovávány mohou být (některé) následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, zastávaná pozice, datum narození apod.);
 • kontaktní osobní údaje (např. adresa zaměstnavatele, služební mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa apod.);
 • údaje dokládající zápisy ve veřejných rejstřících (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku apod.);
 • údaje o průběhu smluvního vztahu (např. splatnost apod.);
 • údaje o vlastnické struktuře smluvního partnera;

Osobní údaje bude Barbar gym získávat od Vás a samotných smluvních partnerů.

Účel zpracování Vašich osobní údajů spočívá v tomto případě v:

 • navázání a realizaci smluvního vztahu;
 • plnění povinnosti stanovených Barbar gymu právními předpisy; a
 • ochraně oprávněných zájmů Barbar gymu (např. uplatnění právních nároků ze smluvního vztahu).

Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v:

 • plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
 • oprávněných zájmech Barbar gymu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů, jelikož bez znalosti Vašich osobních údajů by Barbar gym nemohl výše uvedených účelů dosáhnout.

Vaše osobní údaje bude Barbar gym pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jejich dosažení. Doba zpracování vychází zejména z příslušných právních předpisů, jako je zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o daních z příjmů.

 1. Zpracování osobních údajů v rámci řešení škodních událostí

Ačkoliv Barbar gym v co možná nejvyšší míře usiluje o to, aby se takovým situacím předcházelo a jejich následky omezovalo, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s poskytováním služeb fitness vzniknout klientům Barbar gym určitá újma.

V rámci řešení škodní události musí Barbar gym zpracovávat osobní údaje poškozených osob, svědků a škůdců, a to min. v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů.

Účel zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vyřešení škodní události, tj. objasnění škodního průběhu, identifikaci škůdce, stanovení výše škody a případné náhrady škody.

Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v:

plnění právní povinnosti spočívající v náhradě způsobené škody, pokud bude Barbar gym za škodu odpovědný (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

oprávněných zájmech Barbar gymu na náhradu škody, která mu byla způsobena (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů.

Barbar gym bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení, pokud nevznikne potřeba je zpracovávat pro jiné účely (např. pro potřeby soudního řízení, tj. pro další oprávněné zájmy Barbar gymu).

 1. Cookies soubory a zpracování osobních údajů

Barbar gym používá na svých webových stránkách tzv. cookies soubory. Jedná se malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek uloží do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu apod.), a toto nijak nepoškodí. V cookies souborech se ukládající informace spojené s Vašim koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek.

Ačkoli cookies soubory neumožňují identifikaci konkrétního uživatele koncového zařízení, přesto mohou být za určitých podmínek považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR. Z tohoto důvodu uplatňuje Barbar gym na nakládání s těmito soubory stejná pravidla, jako pro nakládání s osobními údaji.

Barbar gym využívá Cookies především pro marketingové účely, sběr statistických údajů a analýzy návštěv webu, aby mohl dále vylepšovat své stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízí.

S ohledem na uvedené účely spočívá právní důvod zpracování těchto osobních údajů v oprávněných zájmech Barbar gymul (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete zamezit změnou nastavení Vašeho prohlížeče.

Zamezení ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé funkce webové stránky v plném rozsahu.

 1. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Můžete po Barbar gym požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Barbar gymem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Barbar gym poskytne první kopii údajů zpracovávaných o Vaší osobě bezplatně. Za další kopie může Barbar gym požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že se domníváte, že Barbar gym anebo jeho smluvní zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete Barbar gym požádat o opravu (popř. doplnění) či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále můžete vznést námitku proti takovému zpracování. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Dále Vám náleží právo získat osobní údaje, které o Vás Barbar gym zpracovává, a které jste mu sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám však náleží pouze v případě, že:

 • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním; a
 • zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

Shora uvedená práva se uplatňují formou žádosti adresované Barbar gymu. Barbar gym pak vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě nejdéle do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, Vás bude informovat o jejím vyřízení.

Jako subjekt údajů máte rovněž právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.